Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky používania

Autorské práva

Podľa Zákona o autorských právach a právach príbuzných autorskému právu (ZASP) je spoločnosť Kolpa, d.d. Metlika (ďalej len spoločnosť) držiteľom autorských práv na obsah v najširšom slova zmysle (texty, fotografie, náčrty, mapy a plány, audio-video záznamy, počítačové programy), ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.kerrock.si. Zakázané je akékoľvek kopírovanie, prepisovanie, reprodukcia a distribúcia na komerčné účely bez písomného súhlasu spoločnosti. Zákon (ZASP, články 48, 49, 51) výnimočne umožňuje použitie resp. reprodukciu autorského diela na základe práva verejnosti na prístup k informáciám, na vzdelávacie účely, ilustráciu, odkazovanie vo forme citácie, pričom je potrebné uviesť zdroj a autorstvo diela. Podľa článku 50 ZASP je povolené aj použitie a reprodukcia diela chráneného autorskými právami v obmedzenom počte na súkromné, nekomerčné účely.

Ochrana osobných údajov

Kolpa, d.d. Metlika automaticky zhromažďuje údaje o používaní týchto stránok, najmä údaje o tom, ktoré stránky sú najčastejšie navštevované, koľko návštevníkov tieto stránky denne navštevuje a ako dlho sa návštevníci na konkrétnej stránke zdržiavajú. Tieto informácie neumožňujú prístup k osobným údajom užívateľov. Spoločnosť používa údaje o návštevnosti www.kerrock.si pre svoje vlastné potreby. Akékoľvek informácie, ktoré Kolpa, d.d. Metlika získala prostredníctvom internetovej stránky, sú určené výhradne na komerčné použitie spoločnosti a spoločnosť ich bude chrániť v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (Úradný vestník Slovinskej republiky č. 59/1999, 57/2001, 59/2001) a Záväzkovým zákonníkom. Spoločnosť nebude poskytovať osobné údaje užívateľov žiadnej inej fyzickej alebo právnickej osobe.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Kolpa, d.d. Metlika sa zaväzuje, že v dobrej viere a v medziach svojich možností bude dbať na správnosť a aktuálnosť obsahu zverejneného na internetovej stránke. Spoločnosť nevylučuje možnosť chýb v obsahu zverejnenom na internetovej stránke. Informácie poskytované prostredníctvom tejto internetovej stránky slúžia výhradne na informačné účely, preto spoločnosť nemôže niesť zodpovednosť za ich absolútnu presnosť. Spoločnosť Kolpa, d.d. Metlika a ani žiadna iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa podieľala na vytvorení internetovej stránky alebo sa stále podieľa na jej aktualizácii, nemôže niesť zodpovednosť za bežné škody, ušlý zisk alebo nemajetkovú ujmu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku používania internetovej stránky alebo nemožnosti jej používania. Spoločnosť sa bude usilovať zabezpečiť plynulé fungovanie internetovej stránky, nemôže však niesť zodpovednosť za bežné škody, ušlý zisk alebo nemajetkovú ujmu, ktorá môže vzniknúť užívateľovi v dôsledku nefunkčnosti internetovej stránky. Spoločnosť môže internetovú stránku kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Obmedzenie používania informácií a materiálov

Informácie a materiály zobrazené na tejto internetovej stránke si môže užívateľ stiahnuť pre svoje vlastné osobné, domáce použitie, no nesmie meniť označenie autorských práv, iných oznámení o právach duševného vlastníctva alebo oznámení o iných právach. Sťahovanie a tlač informácií a materiálov na účely prezerania a čítania na nekomerčné účely je povolené. Akékoľvek iné kopírovanie, distribúcia, opätovné zverejnenie, úprava informácií a materiálov na  www.kerrock.si  alebo ich zasielanie prostredníctvom pošty a distribúcia iným spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Rovnako je zakázané používať akýkoľvek prvok  www.kerrock.si na iný účel než na osobné, nekomerčné, domáce použitie. Spoločnosť Kolpa, d.d. Metlika nezodpovedá za formu a obsah internetových stránok, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s www.kerrock.si. Pri návšteve a používaní súvisiacich internetových stránok je zodpovednosť spoločnosti Kolpa, d.d. Metla vo všetkých prípadoch vylúčená.

Hypertextové odkazy

Povaha internetu a internetovej stránky www.kerrock.si znemožňuje kontrolu obsahu, na ktorý sa vzťahujú hypertextové odkazy (linky) z tejto internetovej stránky. Preto spoločnosť Kolpa, d.d. Metlika nepreberá zodpovednosť za obsah, ktorý je užívateľovi k dispozícii prostredníctvom týchto odkazov.

Ne/dodržanie ustanovení Právneho oznámenia

Spoločnosť a autori obsahu zverejneného na internetovej stránke očakávajú, že užívateľ bude dodržiavať písomné ustanovenia a zákony v oblasti ochrany súkromia, práva duševného vlastníctva a autorských práv. V opačnom prípade budú nútení zakročiť proti páchateľovi, ak sa zistí zneužitie a porušenie zákona.

Všeobecne

Na všetky spory vyplývajúce z používania internetovej stránky sa budú vzťahovať slovinské právne predpisy. Prípadné spory bude prejednávať a rozhodovať príslušný súd. Používaním internetovej stránky užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s vyššie uvedenými podmienkami a že s nimi súhlasí.

V čom spočívajú jeho prednosti?

Prednosti kerrocku

Na budove alebo v nej - kerrock je vytvorený tak, aby očaril. Roky vývoja prispeli k tomu, že sa stal prvou voľbou architektov, návrhárov a stavebníkov.

Odolnosť

01

Odolnosť

Kerrock je známy svojou odolnosťou voči rôznym faktorom, vďaka čomu vyzerá ako nový po dlhú dobu.

Možnosti navrhovania

02

Možnosti navrhovania

Nekonečná sila fantázie, ktorá sa odzrkadľuje v nekonečnosti možných tvarov. Kerrock prekvapuje aj pri tvorbe extrémne malých polomerov.

Ekologický a zdravotne nezávadný

03

Ekologický a zdravotne nezávadný

Kerrock si zakladá na zvyšovaní ekologického povedomia. Vyššie uvedené potvrdzujú získané certifikáty ISO 14001 a LEED. Zároveň označenie plus indikuje jeho antibakteriálny účinok.

Nekonečne aplikatívny

04

Nekonečne aplikatívny

Keď hovoríme o využiteľnosti, s materiálom kerrock sa spája slovo univerzálny. Jediným limitom tu je iba vaša fantázia.

Subscribe to our newsletter and stay up to date on what's new

KEEP IN TOUCH