Certifikáty

Profesionálna dokonalosť.

Sme hrdí na získané certifikáty.

ENVIROMENTÁLNE PREHLÁSENIE O VÝROBKU

Slovinský národný inštitút pre stavebníctvo a inžinierske stavby (ZAG) vypracoval pre Kerrock kompozitné platne Analýzu životného cyklu výrobku (LCA analýza) a na základe LCA analýzy vydal Environmentálne prehlásenie o produkte (EPD) v súlade s normami ISO 14025 a EN 15804:2012 + A2:2019.
V EPD je vypočítaný vplyv spoločnosti Kerrock na globálne otepľovanie a ďalšie relevantné ukazovatele vplyvu na životné prostredie. Výsledky EPD poukazujú na priaznivé vplyvy na životné prostredie a sú v súlade so záväzkom spoločnosti Kolpa d.o.o. znižovať uhlíkovú stopu Kerrock-u.

Získať dokument

Antibakteriálna účinnosť

Kerrock® zabraňuje množeniu baktérií. Kerrock + tiež poskytuje vynikajúcu antibakteriálnu aktivitu. Testovanie a hodnotenie účinnosti antimikrobiálnych látok v materiáli Kerrock® (Evaluation Report of Antimicrobial Efficacy) bolo zrealizované v laboratóriu BASF (správa č. BSL-140, TA20100906).

Získať dokument

ISO 9001

Kolpa d.o.o., výrobca Kerrock®-u, zaviedla systém riadenia kvality v súlade s normou EN ISO 9001. Tým preukazuje svoju schopnosť dôsledne zabezpečovať kvalitu výrobkov a služieb, ktoré zodpovedajú požiadavkám zákazníkov a platným predpisom.

Získať dokument

ISO 14001

Táto norma ponúka možnosť systematizácie environmentálnych aspektov vyplývajúcich z každej vykonávanej činnosti spoločnosti. Okrem podpory ochrany životného prostredia a predchádzania znečisťovaniu podporuje aj sociálno-ekonomickú rovnováhu, resp. sociálnu zodpovednosť. Kolpa d.o.o., výrobca Kerrock®-u, má certifikovaný systém environmentálneho manažérstva.

Získať dokument

ISO 19712

Kerrock® spĺňa alebo prekračuje všetky požiadavky definované v norme ISO 19712 pre dekoratívne pevné povrchové materiály určené pre pracovné povrchy, obklady a tvarované výrobky. Časť 2: Definovanie vlastností – kompozitné platne Časť 3: Definovanie vlastností – tvarované výrobky. Boli vykonané externé testovania v ZAG-u (Stavebný úrad Slovinskej republiky), Správa č. 884 / 18-460-1 a interné testovania v laboratóriu Kolpy.

Získať dokument

Kontakt s potravinami - Národné laboratórium pre zdravie, životné prostredie a potraviny

Národné laboratórium pre zdravie, životné prostredie a potraviny (NLZOH), hlavné laborátorium Úradu verejného zdravotníctva Slovinskej republiky zaoberajúce sa hygienickými a zdravotne ekologickými činnosťami, potvrdzuje, že Kerrock® je bezpečný materiál pre priamy kontakt so všetkými druhmi potravín bez toho, aby predstavoval zdravotné riziko. Je v súlade s Nariadením Komisie (ES) č 10/2011 (v znení neskorších zmien a doplnkov do roku 2018) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004.

Získať dokument

Fasády a obklady stien - Stavebný úrad Slovinskej republiky

Hlavný a štátom určený Technický schvaľovací úrad ZAG (Stavebný úrad Slovinskej republiky) udelil Slovinské technické schválenie (Slovenian Technical Approval) STS-11/0024 pre KERROCK PLATNE PRE FASÁDY A OBKLADY STIEN. Toto technické schválenie dokazuje vhodnosť a je rozhodujúce pre použitie Kerrock® platní/prvkov pre odvetrané fasády.

Získať dokument

Reakcia na oheň

Požiarna odolnosť materiálu Kerrock® v stavebnom priemysle bola preukázaná analýzou, ktorá monitorovala jeho správanie v počiatočnom štádiu požiaru. Testy boli vykonané v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z európskej normy EN 13501-1 (Euroclass System). Pre Kerrock® platňu bola stanovená trieda reakcie na oheň B-s1, d0. Testy boli vykonané:

 • v CSI (Certification and Behavioral Analysis Center – Italia) – Klasifikačná správa 0710DCREA15¬_6
 • v ZAG (Stavebný úrad Slovinskej republiky) – Klasifikačná správa č. P 0942/10-530-4

Testy reakcie Kerrocku na oheň boli realizované v súlade s normou DIN 4102-1 na HFM TUM (Technische Universitat München). Kerrock® získal hodnotenie B1 pre stavebný materiál – protokol o teste B15159. Materiál Kerrock® bol testovaný aj na uvoľňovanie emisií a ich toxicitu (Testing of the smoke development and toxity) v súlade s Rezolúciou MSC: 61 (67), FTP kód, Príloha 1, Časť 2. Spoločnosť Exova Warringtonfire vykonala tento test a materiál Kerrock® spĺňa požiadavky IMO FTPC, časť 2, kapitola 2.6.1.1 Dym a kapitola 2.6.2, Toxicita pri uvoľňovaní emisií a toxicity (správa č. 2011-1241-1). Tým sa dokazuje vhodnosť použitia materiálu Kerrock® na priečky, obklady alebo stropy.

Získať dokument

MED - Vybavenie lodí

Kerrock® MF materiál je vhodný ako vybavenie na lodiach, nakoľko spĺňa požiadavky smernice MED (Marine Equipment Directive). Štandardy účinnosti a testy pre smernicu MED stanovili Medzinárodná námorná organizácia (IMO – (IMO – International Maritime Organization) a európske normalizačné orgány. LAPI, certifikačná spoločnosť z Talianska, vykonala pre Kerrock® MF test materiálu pre Modul B (Certifikát č. 0987/MED-B/686 Rev.1) a vykonala revíziu systému kontroly kvality výroby pre Modul D (Certifikát č. 0987/MED) -D/702).

Získať dokument

Vybavenie vozidiel

Materiál Kerrock® je vhodný vzhľadom na horľavosť materiálov určených na interiérové vybavenie určitých kategórií motorových vozidiel/autobusov, pretože je v súlade s nariadením č. 118 (R118). Laboratórium LAPI v Taliansku vykonalo testovanie materiálu Kerrock® (Protokol o skúške č. 1386.6MT0030/19). DEKRA vypracovala Technickú správu 19M3-01779-00 a v spolupráci s certifikačným orgánom NSAI vydala Type approval certificate pre materiál Kerrock®

Získať dokument

Vybavenie vlakov

Materiál Kerrock® je vhodný z hľadiska reakcie na požiarne vlastnosti materiálov a výrobkov používaných v železničných koľajových vozidlách, ktoré sú definované v norme EN 45545-2 (European Union Standard Fire Testing to Railway Components) Akreditované laboratórium LAPI v Taliansku pre nás vykonalo testovanie kerrock platní. Na základe výsledkov testu vzorka vyhovuje požiadavkám R2 (for Hazard Level requirement set R2) pre štandardné platne Kerrock® (Protokol o teste č. 1800.1IS0040/19) a podľa R1 pre MF platne Kerrock® (Protokol o teste č .: 352.1IS0040/20).

Získať dokument

Emisie HOS

Švédske akreditované laboratórium RI.SE vykonalo pre Kerrock® platne merania emisií prchavých organických látok (VOC) podľa EN ISO 16000-9:2006 (Vnútočný vzduch – Časť 9), karcinogénnych látok (Nariadenie EÚ č. 1272/2008 príloha VI, kat. 1A a 1B) a formaldehydu a acetaldehydu (ISO 16000-3:2001). Namerané hodnoty VOC sú hlboko pod povolenými hodnotami a neboli zistené žiadne karcinogénne látky; Správa: 2F000828. Výsledkom testu je, že Kerrock® spĺňa požiadavky vysokej triedy M1 pre registráciu podľa švédskeho Byggvarubedömningen. Proces registrácie stále prebieha. Nadviazali sme tiež kontakt s UL na získanie certifikátu Greenguard, ktorý pokrýva podobnú oblasť ako spomínané Švédsko.

Získať dokument

Vyhlásenie REACH

Vyhlásenie o súlade s nariadením (ES) č Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH). Toto vyhlásenie potvrdzuje, že platne, misy a lepidlo Kerrock® vyrábané a dodávané spoločnosťou Kolpa neobsahujú látky, ktoré by boli klasifikované ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC), ako sú definované v nariadení (ES) č. 1907/2006. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) v množstvách presahujúcich 0,1% hmotnosti.

Používame látky a zmesi, ktoré sú registrované našimi dodávateľmi alebo výrobcami. Ako následný užívateľ pravidelne komunikujeme s našimi dodávateľmi v súvislosti s REACH.

Pravidelne tiež sledujeme zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC), ktoré sú k dispozícii na webových stránkach Európskej chemickej agentúry (ECHA) na; http://www.echa.europa.eu/en/candidate-list-table.

Získať dokument

Leed

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) je popredný medzinárodný systém alebo program na hodnotenie/certifikáciu plánovania (projektovania) v stavebníctve, ktorý súčasne propaguje najlepšie svetové postupy v oblasti výstavby budov a používania stavebných výrobkov. Odborníkom pomáha zlepšovať kvalitu stavebných výrobkov a znižovať vplyv na životné prostredie. Sektor zelených stavieb prudko rastie, takže vlastníci a dodávatelia si čoraz viac uvedomujú výhody certifikácie LEED.

 • Kerrock® je materiál s dlhou životnosťou, pričom výrobky z neho je možné po ukončenom použití opäť spracovať a ďalej používať.
 • Produkty vyrobené z Kerrock®-u je možné kompletne zrecyklovať a premeniť na suroviny vhodné na výrobu nových produktov alebo pre potreby iného priemyslu. Väčšie kusy (časti fasádnych panelov, obklady, …) je možné pomocou lepidla Kerrock® premeniť na ďalšie výrobky, ako napr. nábytok.
 • Kerrock® obsahuje 0 – 40% recyklovaných látok.
 • Kerrock® je vyrobený z materiálov, ktoré pochádzajú z najbližších miestnych zdrojov, čím sa znižuje vplyv na životné prostredie.
 • Lepidlo Kerrock® používané na lepenie výrobkov je u konečného používateľa úplne vytvrdené a neuvoľňujú sa z neho prchavé organické zlúčeniny (VOC).
 • Výrobky Kerrock® sú veľmi vhodné na použitie v interiéroch, pretože prakticky vôbec neuvoľňujú prchavé organické zlúčeniny (VOC). Dôkazom sú vykonané testy v nezávislom laboratóriu RI.SE (Správa č. 2F000828, RI.SE).
 • Kerrock® je kompozitný materiál, ktorý je v súlade so smernicou REACH. Neobsahuje látky uvedené v zozname SVHC (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy).
 • Žiadna zo zložiek použitých na výrobu platní Kerrock® neobsahuje ftaláty, ťažké kovy, zlúčeniny chrómu (VI) alebo iné karcinogény.
 • Platne Kerrock® sú samozhášavé a nevypúšťajú toxické plyny z externého zdroja požiaru (správa č. 2011-1241-1, EXOVA Warringtonfire)

Subscribe to our newsletter and stay up to date on what's new

KEEP IN TOUCH